Osnivači ZOV-a

Zagrebačke otpadne vode d.o.o. čine:

WTE Wassertechnik GmbH, Essen

WTE Wassertechnik GmbH je međunarodna vodnogospodarska tvrtka sa sjedištem u Essenu, Njemačka, koja ima poslovnice i povezana društva za upravljanje i pogon u Njemačkoj i inozemstvu. Spektar djelatnosti u područjima opskrbe pitkom i tehnološkom vodom te pročišćavanja otpadnih voda obuhvaća projektiranje, financiranje, gradnju i upravljanje postrojenjima i pripadajućim objektima za opskrbu pitkom vodom kao i za pročišćavanje otpadnih voda na domaćim i stranim tržištima. Iz inozemnih aktivnosti proizišle su tvrtke-kćeri i poslovnice u Beču, Varšavi, Moskvi, Kopenhagenu, Kranjskoj Gori i Zagrebu. Za komunalna poduzeća i industriju WTE projektira i gradi postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda za nekoliko tisuća stanovnika pa do postrojenja za milijunske gradove. Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda projektiraju se u pravilu individualno prema specifičnim zahtjevima stranaka.

WTE Wassertechnik GmbH je društvo-kćer EVN AG-a, vodećeg ponuditelja na području opskrbe energijom i infrastrukture u Austriji.

innogy Aqua GmbH

Innogy Aqua je tvrtka unutar Innogy SE grupe, koja ima udjele u tvrtkama iz područja vodnog gospodarstva, kao npr. u RWW-u (Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH) ili ZOV grupi.

U regionalnoj strukturi innogy grupe E.ON Hrvatska je odgovorna za koordinaciju ZOV grupe, kao i aktivnosti u prodaji električne energije i plina u Hrvatskoj i Sloveniji.

Vodoprivreda Zagreb d.d., Zagreb

Vodoprivreda Zagreb d.d. kao tvrtka od općeg društvenog interesa bavi se djelatnostima usko vezanim uz izgradnju i održavanje vodnog dobra, te zelenim i šumskim površinama. Na području vodnog gospodarstva Vododprivreda obavlja djelatnosti održavanja vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja, provođenja tehničkih radova za obranu od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja vode, uređenja vodotokova i drugih voda (regulacijski radovi), te djelatnosti vezane uz rukovanje sustavom za navodnjavanje. Vodoprivreda Zagreb d.d. između ostalog gradi i održava magistralne vodoopskrbne cjevovode, brane, sabirne kanale i ulične kolektore, precrpne stanice, retencijske prostore, ustave i ostale vodoprivredne objekte.